Begär offert

Begär offert

Kvalitet, miljö- och arbetsmiljö

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart ska företaget och de anställda följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten. Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot god arbetsmiljö och mot miljön. Inför t.ex. beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samarbete med de anställda. Åtgärder skall därefter vidtagas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

Verksamhetspolicy

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg. Det är Bruske/Delér Fönsterrenoveringar ABs policy att till rätt pris leverera, rätt produkt i rätt tid för att på bästa sätt motsvara kundens förväntningar

Företagets sätt att leda kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001, 14001 och 45001. Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.


Karolina Borssén

KMA-ansvarig

karolina@bruskedeler.se
+46 (0)72-398 57 00

Uppförandekod Fasadgruppen

Verksamhetspolicy BDF

Visselblåsarfunktion